ข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบาย

บทปริทัศน์

ข้อกำหนดและมาตรฐานเงื่อนไขที่ถูกลิขิตมา ณ ที่นี้ จะบริหารการใช้งานของคุณสำหรับเว็บไซต์ของเรา บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด หรือ ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.cybernetics.plus/

ข้อกำหนดเหล่านี้ จะถูกปรับใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีผลกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เหตุการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ คุณย่อมเป็นผู้เห็นชอบและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ที่ถูกลิขิตมา ณ ที่นี้ หาเช่นนั้นแล้ว คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้ หากไม่เห็นชอบและยอมรับข้อกำหนดและมาตรฐานเงื่อนไขเหล่านี้
สำหรับผู้ที่ดำรงอยู่ช่วงวัยเยาว์ หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเราไม่อนุญาตให้เข้าใช้เว็บไซต์นี้

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด และ/หรือ ผู้ออกใบอนุญาต เป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์แห่งนี้
เหตุการได้รับอนุญาตอย่างมีข้อจำกัดสำหรับคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูเนื้อหาที่ดำรงอยู่บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

คุณจะถูกจำกัดด้วยข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ :

 • เผยแพร่เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ บนสื่ออื่นๆ
 • จำหน่าย ให้การอนุญาต ซึ่งเนื้อหาใดๆของเว็บไซต์ ในเชิงโฆษณา
 • แสดงโดยสาธารณะ และ/หรือ เผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาใดๆของเว็บไซต์
 • สร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์นี้ ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม
 • สร้างผลกระทบต่อวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์นี้แก่ผู้ใช้งาน ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยลักษณะใดก็ตาม
 • ก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ ต่อบุคคล หรือต่อองค์กรธุรกิจ ด้วยวิธีที่ขัดต่อกฏหมายและข้อบังคับ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม
 • ทำเหมืองข้อมูล เก็บเกี่ยวข้อมูล สกัดข้อมูล หรือกิจกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน โดยมีเว็บไซต์นี้ข้องเกี่ยว
 • ใช้เว็บไซต์นี้เชิงโฆษณาหรือการตลาด

พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ถูกจำกัดการเข้าถึงโดยสถานะของคุณ และ บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด อาจจำกัดการเข้าถึงพื้นที่ใดๆของเว็บไซต์นี้ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใดๆ ที่คุณอาจมีสำหรับเว็บไซต์นี้ เป็นความลับและคุณต้องรักษาความลับด้วยเช่นกัน

ในข้อกำหนดและมาตรฐานเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้ "อรรถบทของคุณ" จะหมายถึง เสียง ข้อความวิดิโอ รูปภาพ หรือเนื้อหาประกอบอื่นๆที่คุณเลือก เพื่อให้แสดงบนเว็บไซต์นี้ เหตุการแสดงเนื้อหาโดยคุณเอง แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด กล่าวคือการอนุญาตแบบไม่ผูกขาด อันไม่อาจเพิกถอนได้ทั่วโลก เพื่อใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และแจกจ่าย ไม่ว่าจะในสื่อใดๆก็ตาม
อรรถบทของคุณ จะต้องเป็นของคุณเองและไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

หากเว็บไซต์มีการนำเสนอเนื้อหา ซึ่งมีความผิดพลาด และบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ไม่แสดงการรับรอง หรือการรับประกัน ในเนื้อหาดังกล่าว เหตุใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์นี้ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำแก่คุณ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

ไม่ว่าจะในกรณีใด บริษัท ไซบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด เจ้าหน้าที่ กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ถึงแม้ว่าความรับผิดชอบดังกล่าว จะอยู่ภายใต้สัญญาหรือไม่ บริษัทไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการและพนักงานของบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดทางอ้อม อันเป็นผลสืบเนื่อง หรือกรณีพิเศษใดๆที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหายของคุณ ต่อบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ไม่ว่าจากความรับผิดชอบ ต่อ และ/หรือ ต้นทุน ความต้องการ เหตุแห่งการกระทำ ความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งหมดจะเป็นขอบเขตสูงสุดเสมอ เหตุละเมิดข้อกำหนดใดๆของข้อกำหนดเหล่านี้

หากพบว่าข้อกำหนดใดๆ จากข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามกฏหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลบออก โดยไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดที่เหลือ

บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อได้ก็ได้ตามที่เห็นสมควร และโดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ เราคาดหวังให้คุณทบทวนข้อกำหนดเหล่านี้ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย ส่งผ่าน และทำสัญญาช่วงสิทธิ์ และ/หรือ ภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย ส่งผ่าน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์ และ/หรือ ภาระผูกพันใดๆของคุณ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด อาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล อันข้องเกี่ยวกับคุณ หากคุณส่งข้อมูลของคุณให้บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด โดยเจตนา ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่จริง และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆที่ระบุถึงตัวคุณได้โดยเฉพาะ

บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของคุณได้ ตามที่ถูกอธิบายไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น

บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมมา เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือของลูกค้าของเรา หรือบุคคลที่สามอื่นๆ เป็นครั้งคราว ยกเว้นบุคคลฝ่ายต่างๆที่กล่าวไว้ด้านล่าง เราจะไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณกับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้กับลูกค้าของเรา(หากพวกเขาเหล่านั้นตกลงที่จะปฏิบัติตามการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกับที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้) บริษัทในเครือของ บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาด้านเทคนิค และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่ทำให้เว็บไซต์ของเราพร้อมใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือให้บริการที่เกี่ยวข้อง(แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการดังกล่าวแก่บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส เท่านั้น)

ข้อมูลที่ได้รับจากการเชื่อมต่อกับไซต์ อาจถูกผสมผสานและใช้งานโดยเรา ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่น นอกเหนือจากไซต์ รวมทั้งแหล่งข้อมูลออฟไลน์ และออนไลน์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลใดๆไปยังผู้ที่รับช่วงต่อจากเราในธุรกิจและผู้ซื้อทรัพย์สินของไซต์ แผนก หรือสายธุรกิจเฉพาะ

และเราก็สงวนสิทธิ์การเข้าถึง และ หรือ การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ตามที่ศาลหรือหน่วยงานด้านการบริหารกำหนดและขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบการฉ้อโกงที่น่าสงสัย การล่วงละเมิด หรือการละเมิดกฏหมาย กฏ หรือข้อบังคับ กฏ หรือนโยบายของไซต์ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือเพื่อตรวจสอบการกระทำที่น่าสงสัย ซึ่งบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด เห็นว่าไม่เหมาะสม

บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด อาจรวบรวมข้อมูลโดยระบบอัตโนมัติ (ผ่านคุกกี้ ตามที่ถูกอธิบายไว้ด้านล่าง และวิธีอื่นๆด้วย) และจัดเก็บข้อมูลตามบริบท หรือไม่ระบุตัวตน เกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อและลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลประเภทนี้ อันรวมถึงข้อมูลประชากร ชนิดของอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ที่คุณใช้ ประเภทของระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่คุณใช้ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา พฤติกรรมการท่องเว็บ และการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้นั้น อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งถูกรวบรวมไว้เพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้โดยเฉพาะ เช่น จำนวนผู้ใช้ ในเมืองเห่งหนึง ที่เข้าถึงเว็บไซต์

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนให้กับบุคคลที่สาม ด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงการโฆษณา การสนับสนุนการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

 • คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง หมายถึง คุกกี้ที่ถูกเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมกำหนด มีเพียงเว็บไซต์แห่งนั้นเท่านั้นที่สามารถอ่านคุกกี้นั้นได้ นอกจากนี้เว็บไซต์ อาจใช้บริการจากภายนอก ซึ่งจะตั้งค่าคุกกี้ของตนเองด้วย คุกกี้ดังกล่าว ถูกเรียกว่า คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง
 • คุกกี้ถาวร ได้แก่คุกกี้ที่ถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเมื่อคุณออกจากบราวเซอร์ จะไม่สามารถลบได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากคุกกี้ของเซสชัน ซึ่งจะถูกลบ เมื่อคุณออกจากบราวเซอร์

ทุกครั้งที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราจะถามถึงเจตนาการยอมรับคุกกี้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์จดจำการตั้งค่าของคุณ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน ภาษา ฯลฯ ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง และด้วยวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลซ้ำ เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์หลายครั้ง ณ ช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

คุกกี้ยังช่วยให้เรา รับทราบและเข้าใจถึงการตั้งค่าของคุณ จากกิจกรรมก่อนหน้า หรือปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของเรา(สำหรับหน้าที่คุณเยี่ยมชม) ซึ่งภาษาและประเทศของคุณ จะช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้ดียิ่งขึ้นไปได้ เรายังใช้คุกกี้ เพื่อช่วยในเรื่องการรวบรวมข้อมูล ในบริบทรวมเกี่ยวกับการเข้าชมและตอบโต้กับเว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถนำเสนอเว็บไซต์และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต

โดยส่วนใหญ่ เว็บไซต์เหล่านี้ใช้ "คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง" ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ ถูกตั้งค่าและควบคุมโดยเรา มิใช่โดยองค์กรภายนอก ถึงอย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการดูหน้าเว็บบางหน้าของเราคุณต้องยอมรับคุกกี้จากองค์กรภายนอก

ภาพรวมของคุกกี้ที่อาจถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา มีดังต่อไปนี้

 • เซสชันและความปลอดภัย
  ตรวจสอบ ป้องกันซึ่งข้อมูลผู้ใช้งาน และอนุญาตให้เว็บไซต์บริการตามที่ผู้ใช้งานคาดหวัง เช่น ข้อมูลสินค้าที่ยังคงอยู่ในรถเข็น หรือการให้อับโหลดไฟล์ ซึ่งเว็บไซต์จะทำงานอย่าไม่ถูกต้อง หากคุณปฏิเสธ หรือละทิ้งคุกกี้เหล่านั้น
  เช่น session_id (Odoo), fileToken (Odoo)
 • การตั้งค่า
  จดจำข้อมูลเกี่ยวกับรูปลักษณ์หรือพฤติกรรมตามความต้องการสำหรับเว็บไซต์ เช่น ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณต้องการ การรับรู้ของคุณอาจถูกจำกัดลง หากคุณปฏิเสธคุกกี้เหล่านั้น แต่เว็บไซต์ก็ยังคงใช้งานได้
  เช่น frontend_lang (Odoo)
 • บันทึกการโต้ตอบ
  ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่คุณเห็น แคมเปญการตลาดแบบเฉพาะใดๆ ที่นำคุณมายังเว็บของเรา อาจไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณได้ หากคุณปฏิเสธคุกกี้เหล่านั้น แต่เว็บไซต์ก็ยังคงใช้งานได้
  เช่น im_livechat_previous_operator_pid (Odoo), utm_campaign (Odoo), utm_source (Odoo), utm_medium (Odoo)
 • การโฆษณาและการตลาด
  ใช้เพื่อให้โฆษณามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใช้มากขึ้น และเพิ่มคุณค่าให้สำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณา เช่น การแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการโฆษณา หรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ โปรดทราบว่าการบริการของบุคคลที่สามบางบริการ อาจถูกติดตั้งเพิ่มเติม บนบราวเซอร์ของคุณ เพื่อระบุตัวตนของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามได้ โดยไปที่  หน้าเลือกที่จะไม่เข้าร่วม Network Advertising Initiative เว็บไซต์นี้จะยังคงใช้งานได้ หากคุณปฏิเสธ หรือยกเลิกคุกกี้เหล่านั้น
  เช่น __gads (Google), __gac (Google)
 • การวิเคราะห์
  โปรดเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมจะมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของเรา ผ่าน Google Analytics ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุกกี้การวิเคราะห์และข้อมูลความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์นี้จะยังคงใช้งานได้ หากคุณปฏิเสธ หรือยกเลิกคุกกี้เหล่านั้น
  เช่น _ga (Google), _gat (Google), _gid (Google), _gac_* (Google)

เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ของคุณ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่บางเว็บไซต์ จะเขียนลงบนฮาร์ดไดร์ฟของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น เราอาจใช้งาน เว็บบั๊ก เคลียร์จิฟ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ ซึ่งสามารถมีข้อมูลประเภทต่างๆ ที่รวมถึง ชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งใช้เพื่อติดตามหน้าเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

บราวเซอร์ส่วนใหญ่ จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ในขั้นต้น ถึงอย่างนั้น คุณก็สามารถรีเซตบราวเซอร์ของคุณ เพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือระบุว่าไม่เห็นชอบเมื่อคุกกี้ถูกส่ง หรือคุณสามารถล้างบราวเซอร์คุกกี้ของคุณเป็นครั้งคราว (คุณอาจต้องการคำแนะนำจากส่วนช่วยเหลือผู้ใช้งาน บนบราวเซอร์ของคุณ) หากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งาน หรือปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ 

ในบางครั้ง บรรดาผู้โฆษณาของเรา และผู้ให้บริการโฆษณาของพวกเขา บางรายตั้งค่าคุกกี้ เมื่อคุณคลิกที่แบบเนอร์โฆษณาของพวกเขา ซึ่งในขณะที่เราใช้คุกกี้ ณ ส่วนอื่นๆของเว็บไซต์(ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น) คุกกี้ที่ได้มานั้น ได้มาเนื่องจากแบนเนอร์โฆษณา จะถูกรวบรวมโดยผู้โฆษณาและผู้ให้บริการโฆษณาเหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณา และ หรือผู้ให้บริการ จะควบคุมการใช้ข้อมูลนี้ และบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณา หรือผู้ให้บริการโฆษณาดังกล่าว

คุณสามารถเลือกให้คอมพิวเตอร์ของคุณ แจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ หรือแม้กระทั้งปิดคุกกี้ทั้งหมดได้ ซึ่งแต่ละบราวเซอร์จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เพราะฉะนั้น คุณสามารถดูที่เมนูวิธีใช้ของบราวเซอร์นั้นๆ เพื่อเรียนรู้วิธีแก้ไขคุกกี้ได้อย่างถูกต้อง

ปัจจุบัน เราไม่ให้การสนับสนุน Do Not Track signals เนื่องจากไม่มีมาตรฐานรับรองให้สำหรับบริบทอุตสาหกรรม

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณควรตรวจสอบนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านั้น อย่างรอบคอบ ก่อนจะให้ข้อมูลใดๆ แก่บุคคลที่สามดังกล่าว

คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลจากบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ซึ่งข้อความการปฏิเสธสำหรับการเลือกที่จะไม่รับข้อมูลนี้ จะปรากฏที่ด้านล่างของอีเมลสนับสนุนการขาย ทุกฉบับที่มีเนื้อหาข้องเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ซึ่งบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ส่งให้คุณ และบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ยังให้ทางเลือกแก่คุณ กล่าวคือการลบข้อมูลของคุณออกจากฐานข้อมูลผู้ใช้งาน ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากไซต์นี้ต่อไป หรือต้องการรับการติดต่อโดยตรงจาก บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ส่วนลด จดหมายข่าว โปรโมชัน ข้อเสนออื่นๆ หรือต้องการให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ จากฐานข้อมูลผู้ใช้งานของเรา กรุณาส่งคำขอที่ประกอบด้วยข้อความ "Privacy-Urgent" และทำการติดต่อเรา

ถึงอย่างนั้น บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด จะไม่รับผิดชอบสำหรับการลบข้อมูลออกจากลิสต์ และ หรือ ฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม หรือฐานข้อมูลใดๆ ในกรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว ตามที่นโยบายนี้อนุญาต

กรุณาระลึกไว้เสมอว่า ถึงแม้ว่าเราจะลบข้อมูลผู้ใช้ของคุณแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลใดๆ ที่ถูกส่ง หรือถูกเก็บรวบรวม ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น กระบวนการเก็บข้อมูลแบบถาวร

เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่เราได้เก็บรักษาไว้นั้นมีความถูกต้องแม่นยำ บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ ในฐานข้อมูลปัจจุบันของเรา โปรดติดต่อถึงเรา

บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด จะไม่รับผิดชอบสำหรับการอับเดตข้อมูลที่อยู่ในรายการ และ/หรือฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต คงไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูล และรับรองการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม เราได้วางขั้นตอนทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกซ์ และกระบวนการจัดการเพื่อช่วยป้องกันและรักษาไว้ ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูล ที่เราได้รวบรวมทางออนไลน์ ถึงอย่างนั้นก็ตาม เนื่องจากอินเทอร์เน็ต มีธรรมชาติเป็นลักษณะเปิดโดยปกติ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า การสื่อสารระหว่างคุณกับเรา หรือข้อมูลที่จัดเก็บในเว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ของเรา จะปราศจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น แฮกเกอร์ และพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสมมติฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้สำหรับคุณ

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อใดก็ได้ และจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้ ดังนั้น คุณพึงระลึกอยู่เสมอว่า เราเก็บรวบรวมข้อมูลใด เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และเราอาจเปิดเผยข้อมูลนั้นภายใต้สถานการณ์ใด อย่างไรก็ตาม หากเราวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย และ/หรือวิธีการที่เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และจะเปิดโอกาสให้คุณยกเลิกการใช้งาน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบริบท

เว็บไซต์ของเราให้บริการอยู่ทั้งในไทยและสิงคโปร์ คุณย่อมยินยอมให้เราส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณ ไปยังประเทศไทย และสิงคโปร์ เพื่อจัดเก็บและใช้งานในประเทศไทย และสิงคโปร์ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โดยอิสระและเป็นการเฉพาะ

เราไม่สนับสนุนในเรื่องว่าด้วยการค้าแรงงานสมัยใหม่ หรือการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะรูปแบบใด ในภาคส่วนใดของธุรกิจเรา เหตุความมุ่งมั่นนี้ถูกลิขิตไว้ ในนโยบายสิทธิมนุษยชนของเรา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและหลักการระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงร่างกฏหมายระหว่างประเทศ อันว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการชี้นำของสหประชาชาติ อันว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ปฎิญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ อันว่าด้วยหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน สิทธิเด็ก และหลักธุรกิจ

นโยบายของเรานั้น เป็นไปตามแผนพัฒนาในภาคส่วนที่ข้องเกี่ยวกันตามกระบวนการการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การแบ่งปันข้อมูลตามภาคส่วน และการทบทวน การอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง เหตุการประยุกต์ใช้นโยบายที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องของบริษัทเรา ได้ถูกกำหนดไว้ที่ระดับองค์กรเป็นหลัก ทางบริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด มีกรอบนโยบายอันชัดเจน ซึ่งจะสื่อสารโต้ตอบกับบริษัทที่รับหน้าที่ปฏิบัติงานให้เรา ผ่านอินทราเน็ต จดหมายข่าว อีเลิร์นนิง การฝึกอบรมนอกสถานที่ และอีเมล ซึ่งเราต้องการให้แน่ใจว่า ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทบริหาร จะถูกจัดการอย่างสม่ำเสมอ ทั่วทุกภาคส่วนและประยุกต์ใช้กับนโยบายของเราร่วมกับบริษัท สถานที่ตั้ง และผู้สนับสนุนของเรา บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด ย่อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวก ในการประยุกต์ใช้ตามนโยบายตามที่บริษัทดำเนินการ และนอกจากนี้ ที่ปรึกษาฝ่ายความยั่งยืนส่วนภายในของเรา กำลังประสานงานร่วมกับบริษัทที่รับหน้าที่ปฏิบัติงานให้เรา เพื่อทบทวนการประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานของเรา เพื่อให้ระบุถึงและจัดการกับประเด็นที่จำเป็นต้องปรับปรุง

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และเราไม่มีความตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากผู้เยาว์ มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นอาทิ ในกรณีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเหล่าใด ได้ทราบว่าเด็กคนนั้น ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา พ่อแม่หรือผู้ปกครองเหล่านั้น ควรติดต่อเราและส่งคำขอที่มีเครื่องหมาย "Privacy-Urgent" หากพวกเขาต้องการให้ข้อมูลที่เด็กส่งมานั้น ถูกลบออกจากฐานข้อมูลของเรา เราจะปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล ในเรื่องว่าด้วยการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของเรา

ข้อกำหนดเหล่านี้ จะอยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฏหมายของประเทศไทย และคุณย่อมยอมรับต่อขอบเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของรัฐ และรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่การระงับข้อพิพาทใดๆก็ตาม

หากคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ ที่ข้องเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือแม้กระทั่งวิธีการติดต่อกับเว็บไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อถึงเราได้ ที่อยู่และหมายเลขไปรษณีย์ของเรา คือ บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 99/77 หมู่ที่ 2 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย

นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฏหมายนี้ ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2565