What Is Digital Transformation?

และความสำคัญในปัจจุบัน


ในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนทั่วไปเปลี่ยนไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่าย การเดินทาง เราจะเห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เราจึงต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีไม่ได้มีผลต่อแค่คนธรรมดาเท่านั้น ​ในโลกของธุรกิจเทคโนโลยีก็เข้ามามีผลอย่างมากในการทำงานไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องออกข้างนอกเพื่อไปซื้อของที่ห้าง ร้านค้าไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านและยังมีอีกหลายอย่างที่เปลี่ยนไป ทำ​ในหลายบริษัทให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน ​เพื่อให้งานออกมารวดเร็ว ​และมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถูกเรียกว่า 

“Digital Transformation”

 

 Digital Transformation คืออะไร ?

Digital Transformation หรือ DX คือ กระบวนการที่นำเอาเทคโนโลยีและกลยุทธ์การทำงานแบบดิจิทัล เข้ามาใช้ในการวางรากฐาน กำหนดเป้าหมาย ดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงปรับใช้กับขั้นตอนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร

การทำ Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนผ่านการทำงานแบบระบบ Analog เช่น การจดบันทึกข้อมูลด้วยคน การเก็บข้อมูลแบบเป็นแฟ้มเอกสาร การเก็บข้อมูลเป็นเอกสารในรูปแบบของกระดาษหรือ Hard copy ซึ่ง Digital Transformation จะเปลี่ยนมาเป็นการเก็บข้อมูลเป็น ไฟล์ดิจิทัลแทน หรือการปรับกระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์ ให้เป็นแบบออนไลน์ เป้าหมายหลักคือการทำให้ธุรกิจสามารถให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นตามการแข่งขันในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น cloud computing , ระบบ IoT , data analytics , ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทำงาน. เข้ามาอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องอยู่ออฟฟิศก็ได้ เพื่อให้ตอบสนองต่อ การทำงานแบบ Remote-working หรือทำงานที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามานั่งออฟฟิศเท่านั้น

 ทำไม Digital transformation จึงเป็นเรื่องสำคัญ

นอกจากเทคโนโลยีจะเข้ามาทำให้การทำงานง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการทำงาน เช่น การใช้ระบบ Could Computing ที่ทำให้พนักงานสามารถทำงานแบบ Remote-working ได้ ช่วยให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าออฟฟิศ หรือแม้แต่ค่าไฟที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เพราะไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ทำงานได้ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศอีกต่อไป หรือจะช่วยให้พนักงาน 1 คนสามารถทำงานได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินจ้างคนหลายคนเพื่อมาทำงานนี้ 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพ : การใช้เทคโนโลยีทำให้การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การผลิต และกระบวนการธุรกิจอื่น ๆ เป็นไปได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ลดการใช้ทรัพยากรและเวลาการทำงาน
 2. ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมธุรกิจ : เข้ามาช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดได้ทันที
 3. พัฒนาประสบการณ์ลูกค้า : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
 4. การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ : ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการและผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่มีมูลค่ามากขึ้น.
 5. เพิ่มความยืดหยุ่น : การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานอย่างยืดหยุ่นและทันสมัย ทำให้สามารถปรับการทำงานในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว. 

 3 Key สำหรับการทำงานแบบ Enterprise Digital Transformation
 1. การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Transformation):
  • ความสามารถในการทำงานที่เร็วขึ้น: การใช้เทคโนโลยีดเพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ใช้ในการดำเนินการและเพิ่มความรวดเร็ว
  • การปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่: การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาต่อไป
  • การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล: การนำเข้าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล และ AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กร
 2. ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Enhancement):
  • การทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น: การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ หรือการใช้แพลตฟอร์มทางดิจิทัล.
  • การปรับปรุงการสื่อสาร: การใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
  • การใช้ข้อมูลลูกค้า: การนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการบริการและผลิตภัณฑ์
 3. การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Business Enablement):
  • การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
  • การทำธุรกิจออนไลน์: การนำธุรกิจมาอยู่ในโลกออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและการขาย
  • การเตรียมความพร้อมทางดิจิทัล: การสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ทันสมัยและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

  ในยุคที่เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัลยุคปัจจุบัน  "Digital Transformation" เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับองค์กรทุกองค์กร ที่เข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการทำธุรกิจ จะช่วยให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพบเจอโอกาสที่จะทำให้องค์กรเติบโตมาถึงได้อย่างดี
What Is Digital Transformation?
Parinya Malai January 26, 2024
Share this post
Tags
Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment
Odoo Enterprise Edition คืออะไร !? ดีอย่างไร !?