แบบฟอร์มคำประกาศความเป็นส่วนตัวของท่านและคำยินยอม
การประมวลผลภายใต้แบบประเมิน Services ที่ท่านผู้สนใจจะรับจาก Cybernetics+
1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ซึ่งบริษัทมีโครงสร้างองค์กร หรือ หน่วยงานย่อย/แผนก เป็นจำนวนมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยมากแล้วอาจเกี่ยวข้องกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" ที่ใช้ในแต่ละกระบวนการ ดังนั้น แบบประเมินนี้มุ้งเน้นในการประเมิน ความพร้อมขององค์กร โดยองค์กรรวม2. ซึ่งแบบฟอร์มนี้จะมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อใช้ในกิจกรรม การเก็บรวบรวม ประเมิน และระบุได้ว่า ท่านผู้ที่สนใจ ต้องการรับบริการใดจาก Cybernetics+ และสะดวกรับการบริการ ณ เวลาใด

- เพื่อใช้ในการพิจารณา และโซลูชั่นในการเตรียมความพร้อมการให้บริการ อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์

- เพื่อใช้ในการติดต่อกลับสำหรับท่าน เพื่อการนำเสนอบริการที่ท่านสนใจ3. ข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บและประมวลผล

- ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถูกประเมินจะประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ชื่อบริษัท, ชื่อตำแหน่ง, จำนวนพนักงานในสังกัด 

- ข้อมูลบริการท่านที่สนใจ รวมถึงเวลาที่ท่านต้องการรับบริการ4. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผู้ให้บริการรับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้รับการประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งได้แก่ สิทธิ ดังนี้

- สิทธิ ได้รับการแจ้ง ให้ทราบ (Right to be informed)(มาตรา 23)

- สิทธิขอให้ ลบ หรือ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล ( Right to erasure / Right to be forgotten ) (มาตรา 33)

- สิทธิในการ เพิกถอน ความยินยอม (Right to Withdraw Consent)(มาตรา 19)

- สิทธิdkiขอเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (Right to Access)(มาตรา 30)

- สิทธิขอให้ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)(มาตรา 34)

- สิทธิในการได้รับและ โอนถ่ายข้อมูล (Right to Data Portability)(มาตรา 28,31)

- สิทธิในการขอ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (Right to Rectification)(มาตรา 35)

- สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)(มาตรา 32)

- สิทธในการร้องเรียนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Complain) (มาตรา 73)

ทั้งนี้ ผู้รับการประเมินสามารถติดต่อมายังผู้ให้บริการ เพื่อขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ และผู้ให้บริการจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาการ ขอใช้สิทธิ ให้ผู้รับการประเมินทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว5. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลและทำลายทิ้ง

นับจากวันที่ประเมิน 30 วัน เว้นแต่ผู้รับการประเมิน ตัดสินใจรับบริการจากทางผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง หรือ มีการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล จากนั้นจะมีการลบข้อมูลแบบถาวรจากผู้ให้บริการ6. การจัดเก็บข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากแบบฟอร์มอยู่ภายใต้แพลทฟอร์มของ Odoo ดังนั้นเอง ท่านสามารถพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวของ Odoo ได้ที่ https://www.odoo.com/privacy7. ความปลอดภัยของข้อมูล : ข้อมูลการประมวลผล "ทั้งหมด" จะอยู่ภายใต้ความปลอดภัยทั้ง 3 หลักการ

- ต้องเป็นความเป็นความลับ โดยมีการตั้งการควบคุมการเข้าถึงถามสิทธิ์ผู้เห็นข้อมูลอย่างเหมาะสม

- ต้องสมบูรณ์และครบถ้วน โดยหลังผู้รับการประเมินนำส่งข้อมูลการประเมินเป็นที่เรียบร้อย จะไม่มีการถูกแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ประมวลผลสามารถดูและไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้ทั้งสื้น
. การติดต่อเพิ่มเติม

บริษัท ไซเบอร์เนติกซ์ พลัส จำกัด

สถานที่ติดต่อ: 99/77 หมู่บ้านสิรภัทร 2, ถนนรัตนาธิเบศร์, ตำบลไทรม้า, อำเภอเมืองนนทบุรี,จังหวัดนนทบุรี 11000

ช่องทางการติดต่อ: +66 62 489 55 41

อีเมล: [email protected], [email protected]

เว็บไซต์: https://www.cybernetics.plus/