ประกาศกฎโฆษณาฉบับใหม่ ห้ามใช้ข้อความที่เกินจริงพิสูจน์ไม่ได้ มีโทษปรับและจำคุก

ข้อความที่เข้าข่ายผิดกฎมีแบบไหนบ้าง?

ประกาศกฎโฆษณาฉบับใหม่ 

ห้ามใช้ข้อความที่เกินจริงพิสูจน์ไม่ได้ มีโทษปรับและจำคุก

    ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566

    เนื่องจากภาษาที่ใช้ ในประกาศนั้น จะค่อนข้างเข้าใจยากหน่อย บทความนี้จึงสรุปประเด็นสำคัญ ให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้นักการตลาดนำแนวทางไปใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความต้องห้ามที่เข้าข่ายมีความผิดได้


ห้ามมีข้อความปัดความรับผิดชอบหรือสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ห้ามระบุข้อความประเภท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องของราคา และตัวสินค้า
ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้
❌บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
❌ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
❌ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษส่วนลดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
❌ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างอาจไม่ตรงกับรุ่นที่จัดโปรโมชั่น
❌หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

ห้ามใช้ข้อความประเภท เสริมบารมี เพิ่มยอดขาย เพิ่มเสน่ห์ เรียกคนรัก แก้เคราะห์ แก้กรรม
ห้ามใช้ข้อความที่เน้นเจาะเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล หรือเจาะกลุ่มคนที่กำลังมีปัญหาและความทุกข์ ต้องการที่พึ่งทางใจ เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง อาจจะหลงเชื่อได้ง่าย
ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้
❌เมื่อใช้แล้ว จะเห็นผลทันที
❌เห็นผลภายใน 7 วัน
❌รับทำพิธีเรียกคนรักกลับคืนมา
❌รับแก้เคราะห์ แก้กรรม
❌เสริมบารมี
❌เพิ่มยอดขาย
❌เพิ่มเสน่ห์
❌ใครเห็นใครรัก
❌นั่งสมาธิดูอดีตชาติ
❌หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

ห้ามใช้ข้อความประเภทรับประกันเกินจริง
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการประกันหลังการขายต่างๆ ต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ครบถ้วน ไม่เกินจริง
ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้
❌ปลอดภัย หายห่วง
❌หากมีปัญหา จ่ายทันที! 200,000 บาท
❌ไม่ถูกใจยินดีคืนเงิน
❌ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน
❌รับประกันความพึงพอใจ
❌หากสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที
❌ใช้ข้อความรับประกันสินค้าโดยไม่ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน

หากใช้ข้อความที่มีการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรืออ้างอิงผลวิจัย สถิติ ต่างๆ ต้องมีข้อมูลยืนยันชัดเจน
และหากถูกเรียกตรวจสอบในการพิสูจน์ข้อความโฆษณาต้องรวบรวมหลักฐานดำเนินการภายใน 15 วัน
ตัวอย่างข้อความที่อาจจะเข้าข่ายมีดังนี้
❌ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด สุดยอด ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่ยมยอด เยี่ยมไปเลย
❌ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว รายเดียว รายแรก เจ้าแรก แห่งเดียว ครั้งแรก มีเพียงที่เดียวในประเทศ
❌ยอดขายอันดับ 1
❌ยอดขายอันดับต้นๆ จากประเทศ….
❌ดีกว่า มากกว่า
❌มีเพียงแค่ 2 แห่งในประเทศ
❌เห็นผล 100%
❌ข้อความที่อ้างอิงผลการทดสอบ ผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ หรือที่ได้รับการรับรองจาก….
❌ผ่านมาตรฐานจากสถาบันการการทดสอบจากต่างประเทศ
ได้รับรางวัล…

    ทั้งนี้หากคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจออกคำสั่งให้นำข้อมูลมาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ และในกรณีเร่งด่วน คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกคำสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิสูจน์ได้
    ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มี
โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา: https://ratchakitcha.soc.go.th/
ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้ได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload/?id=140D009S0000000003300ประกาศกฎโฆษณาฉบับใหม่ ห้ามใช้ข้อความที่เกินจริงพิสูจน์ไม่ได้ มีโทษปรับและจำคุก
Nancy Meals January 25, 2023
Share this post
Our blogs
Archive