PDPA เลือกใช้ฐานทางกฏหมายอย่างไรให้เหมาะสมดีนะ?

Law base on PDPA

รู้ทั้งรู้ ว่ากำลังทำอะไรอยู่ จะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ไม่มั่นใจว่า จะใช้
"ฐานกฏหมาย" อะไรดี อันจะนำไปสู่วิธีการเก็บข้อมูล และการเขียน Record of Processing Activity (RoPA) ในส่วนฐานกฏหมาย อันจะ Match กับ สิทธิที่เจ้าของข้อมูลพึงใช้ได้ กล่าวคือ
ถ้ารู้ฐานทางกฏหมายที่แน่ชัดแล้ว ก็ย่อมจะรู้ว่า เจ้าของข้อมูล สามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

Know what you are doing and what information is needed to achieve your objectives. But not sure what "legal base" to use will lead to the method of collecting data and writing the Record of Processing Activity (RoPA) in the legal base which will match the rights that the data owner can use. That is to say, if you already know the exact legal base would know what rights the owner of the information can use

ฐานความยินยอม

ใช้เป็นด่านสุดท้าย กรณีหลีกเลี่ยงโดยใช้ฐานอื่นไม่ได้แล้ว ซึ่งการให้ความยินยอม ย่อมแปลว่า เจ้าของข้อมูลสามารถถอมความยินยอม เมื่อใดก็ได้

Consent Base.

Which is used as the last checkpoint In the event that it can no longer be avoided by using other bases Consent means that the data subject can withdraw their consent at any time.

ฐานสัญญา

หากการทำสัญญานั้นมีผู้ที่ทำสัญญา 2 ฝ่ายขึ้นไป และมีการยอมรับเงื่อนไขแห่งสัญญานั้น โดยชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ซึ่งเจ้าของข้อมูลไม่สามารถถอนความยินยอมได้ เนื่องจากไม่ได้ขอความยินยอมแต่แรก ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

Contract Base.

If the contract is entered into by two or more contracting parties and the terms of the contract are accepted clearly, fairly and transparently, the data subject cannot withdraw their consent. because they didn't ask for consent in the first place. Does not cover sensitive personal data.

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

เป็นสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และผู้ที่กำหนดวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหากผ่านการประเมิน LIA แล้ว สามารถใช้ฐานนี้ได้ จะทำให้ผู้ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีสัญญา และขอความยินยอม แต่ฐานนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

Righteous Benefit Base.

It is a balance between the interests of the data subject. and who determines the purpose of using personal data which, if passed the LIA assessment, can use this base It will allow the person who will process personal data to do so without a contract. and ask for consent But this base does not cover sensitive personal data.

ฐานปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย

เป็นฐานที่เจ้าหน้าที่รัฐมักจะใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยมีข้อกฏหมายกำกับไว้ชัดเจน รายมาตรา

Base for performing duties according to the law.

It is a base that government officials often use to achieve certain objectives with clearly statutory section by section.

ฐานปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะ

หากมีการประกาศนโยบายส่วนกลางจากภาครัฐให้ทำได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็สามารถประมวลผลข้อมูลนั้นได้ เช่น การเช็คอินเข้าสถานที่ ช่วงโควิด การใช้แอปหมอชนะ เพื่อให้ตรวจจำนวนการฉีดวัคซีน หรือประวัติการติดเชื้อ

Base of duty for the public interest.

If a central government policy is announced that it can be done in the public interest, it can process that information, such as check-in during the COVID-19 pandemic. Using the app to check the number of vaccinations or infection history

ฐานป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต

หากปราศจากความช่วยเหลือ โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว จะเกิดอันตรายต่อชีวิตของผู้ใดผู้หนึ่ง สามารถใช้ฐานนี้ได้เลย

Prevent or suppress life hazards.

Without the help of using personal information, there is danger to the life of anyone who can use this base at all.

ฐานจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์

เป็นฐานที่มีไว้ใช้เฉพาะหน่วยงานที่มีคุณสมบัติเป็นหอจดหมายเหตุ ที่ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม หรือ ความเป็นไปได้ต่างๆ ตามขอบเขตที่กฏหมายของหอจดหมายเหตุกำหนด.

Historical Documentation Base.

It is a base intended only for organizations that qualify as archives that wish to use large amounts of personal data to analyze behaviors or possibilities to the extent required by the law of the archives.

ลำดับการเลือกฐานทางกฏหมายภายใต้ PDPA

.องค์กรใดสนใจ ใช้บริการเตรียมความพร้อม และสร้างความตระหนักรู้ ต่อกฏหมาย PDPA รวมถึงประยุกต์กระบวนการขององค์กร และปรับปรุงเทคโนโลยี ช่วยจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นสามารถติดต่อ Cybernetics Plus หรือเลือกดูบริการทางด้าน PDPA ของเราได้ที่ https://www.cybernetics.plus/services/pdpa
PDPA เลือกใช้ฐานทางกฏหมายอย่างไรให้เหมาะสมดีนะ?
Yasavee Dilokphatphibun July 25, 2022
Share this post
Tag
#bUSINESS CONSULT
Our blogs
Archive
Sign in to leave a comment

Stop Working on Line
Because line is not a program to talk about work