หน้าที่สำคัญของ DPO

Data Protection Officer

Data Protection Officer หรือ DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) มีบทบาทในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิเช่น ข้อมูลของพนักงาน หรือข้อมูลของลูกค้า ตั้งแต่การรวบรวม จัดเก็บ เปิดเผยและการนำข้อมูลออกไปใช้

คุณสมบัติของ DPO

  1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้าน IT และโครงสร้างทางเทคนิคขององค์กร

  3. มีความสามารถในการปกป้องข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA

  4. ต้องเป็นบุคคลในองค์กรเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงกับทุกคนในองค์กรได้

  5. ต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับตำแหน่งเดิมที่ได้รับมอบหมาย หรือตำแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ DPO มีด้วยกันหลักๆอยู่ 3 ข้อ ดังนี้

  1. ให้นำแนะนำ DPO จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA

  2. การควบคุมภายในองค์กร DPO จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA และต้องตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของในแต่ละแผนกว่าดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย PDPA หรือไม่?

  3. การติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก DPO จะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูล กรณีที่มีการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นภายในองค์กร

    DPO ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ยิ่ง DPO สามารถทำหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้องคกรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย

The Data Protection Officer or DPO (Personal Data Protection Officer) plays a role in protecting personal information both internally and externally, such as employee information. or customer information From the collection, storage, disclosure and use of information.

Features of DPOs

1. Understanding of personal data protection laws

2. Knowledge and understanding of the IT structure and the technical structure of the organization

3. Capable of protecting data and complying with the requirements of the PDPA law.

4. Must be a person in the organization in order to be accessible to everyone in the organization.

5. There must not be a conflict of interest with the original position assigned. or where it is related to the collection, use and disclosure of personal information.

There are 3 main duties of DPO officers as follows:

1. To make recommendations, DPOs must have knowledge of PDPA laws and make recommendations. To be a consultant to the organization, employees and related persons To be able to process personal data in accordance with PDPA laws

2. Internal Controls The DPO must coordinate with the various departments within the organization. To create knowledge and understanding of the PDPA law and to verify that the processing of personal data of each department is carried out in accordance with the PDPA law or not?

3. Liaison with external organizations The DPO is the liaison with the data subject. In case of requesting to exercise the rights of the data subject and is the contact person to coordinate with the Personal Data Protection Committee in case of problems occurring within the organization

A DPO must have a proficient knowledge of PDPA laws. It will help the organization to use personal information properly. and prevent problems that may arise as well

หน้าที่สำคัญของ DPO
Chirayada Kunajirachat July 25, 2022
Share this post
Our blogs
Archive